स्नेहसम्मेलन २००७-०८ वैध्यकीय मदते

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
श्रीमती राव, सांखले, काकोडकर (आरोंदेकर) (भगिनी)
----------
रु. ५१००/-
२.
डॉ. दिपक प. पाटकर
----------
रु. १००००/-
३.
श्री. अरविंद विष्णु नाईक
----------
रु. १०००/-
४.
श्री. सुभाष मोतीराम पेडणेकर
श्री. सुभाष मोतीराम पेडणेकर
श्रीमती मधुरा शैलेश देशपांडे
पिताश्री स्व. मोतीराम का. पेडणेकर
रु. ७७७७/-
५.
श्री. भरत गोपाळ हिंदळेकर
-------------------
रु. ५०१/-
६.
श्री. प्रकाश बाळकृष्ण परुळेकर
----------
रु. ५०१/-
७.
श्री. नवनाथ लक्ष्मण नाईक
----------
रु. ५०१/-
८.
श्री. चंद्रशेखर गो. कनयाळकर
----------
रु. १००१/-
९.
श्री. हेमंत सुरेश आरोलेकर
----------
रु. १०००/-
१०.
श्री. सचिन व्ही. आचरेकर
----------
रु. ५००/-
११.
श्री. मिलींद एम. नांदोसकरू
-----------
रु. ५००/-
१२.
डॉ. पराग सुभाष केरकर
----------
रु. ५०००/-
१३.
श्री. चंद्रकांत वसंत सांगेलकर
पिताश्री स्व. वसंत रा.सांगेलकर
रु. ३०००/-
१४.
श्री. गुरुनाथ पाटकर
----------
रु. ५००/-