इ १२ वी पुढिल शिक्षणाकरीता शिश्यवृत्ती दाते

अ.
देणगीदाराचे नाव
अ. देणगीचा तपशील / स्मरणार्थ
रक्कम
       
१.
श्री. विलास रोहिदास कुमठेकर
----------------------
रु. ५०००/-
२.
श्री. दिलीप विश्वनाथ पालकर
पिताश्री स्व. विश्वनाथ पालकर
रु. १००००/-
३.
श्री. विजया अ. मांजरेकर
स्व. वसंत शंकर वेंगुर्लेकर
रु. ११०००/-
४.
श्री. संतोष मधुकर रेडकर
स्व. मधुकर डी. रेडकर
व स्व. सुनिती म. रेडकर
रु. १११११/-
५.
श्रीम. चारुशीला विठ्ठल आरोंदेकर
-------------------
रु. २५०००/-
६.
श्री. राजन कनयाळकर
१२ वी नंतर इंजी / मेडिकल प्येरामेडिकल / सी.ए / प्रोफेन्को
रु. ५०००/-
७.
डॉ. अनिल वसंतराव पैगणकर
मावशी स्व. शांताबाई अ. रेडकर इंजी / डिग्री / मेडिकल
रु. ५००१/-
८.
श्री. किशोर गोविंदराव सातोसकर
इंजी / फार्मा / वैध्यकीय / सी.ए.
रु. ७५०००/-
९.
श्री. उषा शरदराव वेंगुर्लेकर
स्व. पदमश्री विठ्ठलराव रामकृष्ण वेंगुर्लेकर वैध्यकीय / इंजी.
रु. ५०००००/-
१०.
श्री. शैलेश रमेश पेडणेकर
पिताश्री स्व. रमेश वसंत पेडणेकर इंजी.
रु. १००००/-
११.
श्री. प्रवीण राजन नाईक बंधू
स्व. मातोश्री उषा रा. नाईक
रु. २१०००/-
१२.
श्री. किशोर गोविंदराव सातोसकर
स्व. सुखदा सुभाष सातोसकर
रु. १००००/-
१३.
श्री. सुभाष गोविंदराव सातोसकर
वहिनी स्व. सुखदा सुभाष सातोसकर
रु. ५०००/-
१४.
श्रीम. सुलभा सु. सातोसकर (बाडकर)
स्व. सुखदा सुभाष सातोसकर
रु. २५००/-
१५.
डॉ. आरती एस. संख्ये (सातोसकर)
स्व. रमेश कृष्णराव आरोंदेकर तांत्रिक/ वैद्यकीय/ व्यावसायिक
रु. २५००/-
१६.
श्रीम. सविता रमेश आरोंदेकर
स्व. रामचंद्र सुंदरराव सातोसकर तांत्रिक/ वैद्यकीय/ व्यावसायिक
रु. १००००/-
१७.
श्री. वसंत रामचंद्र सातोसकर
स्व. सीताबाई रामचंद्र सातोसकर तांत्रिक/ वैद्यकीय
रु. १२५००/-
१८.
श्री. वसंत रामचंद्र सातोसकर
भांस्व. पिताश्री विष्णु विठोबा नाईक
रु. १२५००/-