वर कक्ष.

फाईल क्र.
नोंदणी क्र.
रा. ठिकाण
जन्म तारीख
जन्म वेळ
उंची
वर्ण
शिक्षण
व्यवसाय
मा./ वा. उत्पन्न
रास
नक्षत्र
                       
१.
०७
भांडुप
०७ ७ -१०-१९७८
९.२४ रात्रौ.
५'.११"
निमगोरा
एम.बी.ए.
नोकरी
११ लाख
वृश्चिक
ज्येष्ठा
१.
१३७
उरण
१४-१०-१९७८
५.३० सकाळी
५'.१०"
गोरा
पदवीधर
नोकरी
२०,००० /-
कुंभ
पू.भाद्र
१.
६९
कांदिवली
२६-४-१९७८
६.३० संध्या.
५'.४"
गोरा
बी.एस.सी. (केमीस्ट)
नोकरी
१५,०००/-
वृश्चिक
ज्येष्ठा
१.
०८
सावंतवाडी
८-२-१९७८
५.४५ पहाटे
५'.६"
निमगोरा
१०वी/ आयटीआय
व्यवसाय
१०,०००/-
कुंभ
धनिष्ठा
१.
६६
पनवेल
२६-८-१९७८
५.४५ पहाटे
५'
सावळा
१०वी
नोकरी
५,०००/-
कुंभ
धनिष्ठा
२.
१६३
बोरीवली
४-७-१९७९
स. ७.१५
५'.४"
सावळा
१०वी
व्यवसाय
१०,०००/-
तूळ
चित्रा
२.
१२९
विलेपार्ले
१६-१-१९७९
संध्या. ६
५'.५"
गोरा
बारावी
नोकरी
१८,०००/-
सिह
मघा
२.
११६
सांताक्रुझ
१७-९-१९७९
स.८.५७
५'.६"
सावळा
दहावी
नोकरी
९,०००/-
कर्क
आश्लेषा
२.
८३
गिरगाव
२२-५-१९७९
पहाटे २.३०
५'.८"
गोरा
बी.ई.
कॉम्पुटर नोकरी
४०,०००/-
मीन
उ. भाद्र.
३.
१५९
कुडाळ
८-३-१९८०
पहाटे २.३०
५'.३"
गोरा
बारावी
व्यवसाय
३०,०००/-
मीन
उ. भाद्र.
३.
१५०
वसई
१७-४-१९८० ( घट. )
रात्रौ. १२.३०
५'.९"
गोरा
हॉटेल मानेजमेंट डिप्लोमा
अमेरिका
११५० पौंड
मेष
कृतिका
३.
१५१
सांताक्रुझ
१३-१२-१९८०
स.९.३५
५'.६"
गोरा
बी.कॉम.
नोकरी
६०,०००/-
कुंभ
धनिष्ठा
३.
४१
माझंगाव
१६-६-१९८०
संध्या.७.५५
६'.१"
गोरा
एम.कॉम
नोकरी
३५,०००/-
कर्क
आश्लेषा
४.
१०६
प्रभादेवी
९-११-१९८१
दु.१२.३६
५'.२"
सावळा
बी.ई. ( मेकेनीकल )
नोकरी
७.५ लाख
मीन
उ. भाद्र.
४.
१३५
पुणे
५-६-१९८१
स.१०.४५
५'.१०"
निमगोरा
बी.ई., पी.जी.डी.बी.एम
नोकरी
५०,०००/-
मिथुन
पुनर्वस
४.
१३१
घाटकोपर
१५-१०-१९८१
पहाटे ३.२५
५'.७"
गोरा
बी.ए./ हॉटेल मानेजमेंट
नोकरी
२४,०००/-
मेष
भरणी
४.
११४
कुडाळ
८-११-१९८१
पहाटे ३.२५
५'.८"
सावळा
बारावी
आर्मी
२५,०००/-
मेष
भरणी
४.
१११
दहिसर
२८-७-१९८१
संध्या.४.२०
५'.८"
निमगोरा
बी.कॉम.नेटवर्क
नोकरी
५०,०००/-
कन्या
उत्तरा
४.
५३
सांताक्रुझ
२२-५-१९८१
रात्रौ.११.३५
५'.७"
गोरा
दहावी
नोकरी
१०,०००/-
धनु
पूर्वाषाढा
४.
६५
पनवेल
२९-६-१९८१
रात्रौ.११.४३
५'.५"
गोरा
बी.कॉम
नोकरी
२०,०००/-
वृषभ
कृतिका
४.
१३७
भाईंदर
२८-९-१९८१
रात्रौ.१०.४३
६'
गोरा
एम.कॉम
नोकरी
 
कन्या
हस्त
५.
१५३
सावंतवाडी
१२-११-१९८२
रात्रौ.११
५'.७"
सावळा
बी.ए. बी, एड.
शिक्षक
४०,०००/-
कन्या
हस्त
५.
७९
मीरा रोड
१६-२-१९८२
रात्रौ.११.५५
५'.१०"
गोरा
बी.कॉम
नोकरी
२५,०००/-
वृश्चिक
अनुराधा
५.
८५
कुर्ला
१४-१२-१९८२
दिवसा ५ ५'.
५"
सावळा
एफ.वाय.जे.सी. बी.कॉम
नोकरी
१०,०००/-
वृश्चिक
अनुराधा
५.
ठाणे८
कळवा
२६-७-१९८२
रात्रौ.१२.००
५'.६"
गोरा
बी.एस.सी.आय.टी
नोकरी
१०,०००/-
वृश्चिक
अनुराधा
५.
१७२
मीरा रोड
९-९-१९८२
संध्या.५.४५
५'.७"
गोरा
एम.एस.सी.
नोकरी
६०,०००/-
वृषभ
कृतिका
६.
१६६
कळवा
१५-३-१९८३
स.९.२६
५'.४"
सावळा
दहावी
नोकरी
१०,०००/-
मीन
उ.भाद्र.
६.
१६४
कल्याण
७-४-१९८३
स.४.२९
५'.८"
सावळा
बी.कॉम
नोकरी
२०,०००/-
मकर
श्रवण
६.
१६२
माहिम
१-१२-१९८३
पहाटे ४.४०
५'.८"
सावळा
बी.कॉम
नोकरी
२०,०००/-
तूळ
चित्रा
६.
ठाणे४
ठाणे
१५-६-१९८३
रात्रौ.१०.०५
५'.११
गोरा
डिप्लोमा मेक.इंजि.
नोकरी
२४,०००/-
सिह
मघा
६.
ठाणे५
डोंबिवली
२-९-१९८३
संध्या.७.४९
५'.६"
निमगोरा
बी.ई, ( मेक.)
नोकरी
२५,०००/-
मिथुन
आद्रा
६.
१३०
नालासोफारा
१९-६-१९८३
रात्रौ. १.५५
५'.५"
गोरा
बारावी
नोकरी
१०,०००/-
कन्या
हस्त
६.
१४१
परेल
२-१२-१९८३
संध्या.७
५'.१"
गोरा
दहावी
नोकरी
१०,०००/-
तूळ
स्वाती
६.
१५२
अंधेरी
२४-५-१९८३
स. ७.४५
५'.३"
गोरा
बारावी
नोकरी
१३,०००/-
तूळ
चित्रा
७.
१०४
नवी मुंबई
१७-४-१९८४
दु. २.४६
५'.३"
सावळा
बी.ई. इले./ टेलीकॉम
नोकरी
५०,०००/-
तूळ
विशाखा
७.
११५
विरार
६-१-१९८४
सायं.५.३५
५'.६"
गोरा
बी.कॉम
नोकरी
२५,०००/-
मकर
धनिष्ठा
७.
१४५
नवी मुंबई
३१-७-१९८४
दु.२.४०
५'.६"
सावळा
बी.ई. (इले.)
नोकरी
३५,०००/-
सिंह
पूर्वा
७.
१४६
बदलापूर
२८-४-१९८४
पहाटे ४.०५
५'.४"
सावळा
बी.कॉम टी.सी.एस (पुणे)
 
३५,०००/-
मीन
उ.भाद्र.
७.
१५८
बोरीवली
३-११-१९८४
दु.२.३७
५'.९"
निमगोरा
बी.कॉम
नोकरी
२४,५००/-
कुंभ
शततारका
७.
१७०
दहिसर
१९-१-१९८४
संध्या.९.१५
५'.११"
निमगोरा
बी.ई. आय टी
नोकरी
४०,५००/-
कर्क
आश्लेषा
७.
१७१
वरळी
१९-४-१९८४
पहाटे १.००
५'.३"
गोरा
बी.कॉम
नोकरी
२०,०००/-
वृश्चिक
अनुराधा
८.
ठाणे८
विक्रोळी
२१-८-१९८५
रात्रौ.१०.१०
५'.९"
गोरा
बी.एस.सी
नोकरी
५०,०००/-
तूळ
स्वाती
८.
१२९
बेळगाव
१६-४-१९८५
स.११.४०
५'.५"
गोरा
एम.बी.ए.
नोकरी
३०,०००/-
कन्या
हस्त
८.
१४२
परेल
१७-४-१९८५
स.६.२२
५'.२"
निमगोरा
दहावी
नोकरी
८,०००/-
कुंभ
पूर्वा भाद्र.
९.
१६८
विरार
२० -११ -१९८६
रात्रौ.१.४३
५'.१०"
सावळा
डिप्लोमा ऑटो मोबा. इंजि.
नोकरी आफ्रिकेत
 
मिथुन
आर्द्रा
९.
१६९
बोरीवली
१८-५ -१९८६
रात्रौ.९.३५
५'.१०"
सावळा
बी.कॉम
नोकरी
१२,०००/-
सिंह
पूर्वा
१०.
१५७
गिरगाव
.१४ -२ -१९८७
रात्रौ.८.३१
५'.९"
सावळा
सी.ए
नोकरी
५०,०००/-
सिंह
मघा
१०.
१६१
मालाड
२ -२ -१९८७
रात्रौ.८.५०
५'.४"
सावळा
दहावी
नोकरी
६,०००/-
मीन
उ. भाद्र.
११.
१०२
जोगेश्वरी
१०-६ -१९८८
स.७.४५
६'
निमगोरा
आठवी
नोकरी
५,०००/-
मेष
अश्विनी
१३८
कांदिवली
६-५-१९७८
स.११
५.६
निमगोरा
10th
नोकरी
८०,०००
मेष
अश्विनी
१९६
उल्हासनगर
१३-३-१९७८
रा.१२.०२
५.४
निमगोरा
B.Com.
व्यवसाय
२५,०००
मिथुन
आद्रा
१८८
अंधेरी
२५-१०-१९७९
स.८.४५
५.५
गोरा
10th
नोकरी
१०,०००
वृश्चिक
जेष्ठा
१८६
नालासोफारा
२४-११-१९७९
दु.१२.२०
५.३
सावळा
B.Com.
नोकरी
१५,०००
मकर
उत्तराषाढा
१९०
वरळी
२-१२-१९८०
स.११.००
५.७
गोरा
B.A.
नोकरी
२०,०००
कन्या
हस्त
५१
परेल
२६-१०-१९८१
रा.१.३८
५.५
गोरा
12th
नोकरी
१८,५००
कन्या
हस्त
१८४
दादर
१३-७-१९८२
दु.१२.००
५.६
गहू
Diploma Engg.
नोकरी
१५,०००
मीन
उ. भा.
---
बांद्रा
२८-८-१९८२
रा.२२.४५
५.७
गोरा
M.B.A.
नोकरी
२५,०००
धनु
मूळ
१८२
डोंबिवली
१७-३-१९८२
---
५.५
गोरा
10th
नोकरी
१२,०००
वृश्चिक
जेष्ठा
---
बोरीवली
१५-७-१९८२
रा.९.१५
५.९
गोरा
B.M.S.
नोकरी
२८,०००
मेष
भरणी
१९५
नालासोफारा
२३-४-१९८३
दु.१२.५५
५.१०
गोरा
12th
नोकरी
२५,०००
सिंह
पूर्वा
१८१
डोंबिवली
२३-३-१९८३
दु.१२.०५
५.११
सावळा
B.Com.
नोकरी
२५,०००
मिथुन
आद्रा
१७४
मुलुंड
२९-४-१९८३
स.९.०६
५.९
सावळा
M.B.A.
नोकरी
२५,०००
वृश्चिक
अनुराधा
१७३
सांताक्रूझ
२७-१-१९८३
स.७.१५
५.६
गहू
M.B.A.
नोकरी
५,००,०००
मिथुन
आद्रा
१९१
बोरीवली
१०-११-१९८३
सायं.१६.४
५.८
गहू
B.Com.
नोकरी
१९,०००
मकर
उ. षाढा
१८५
परेल
२१-१-१९८४
रा.३.१५
५.८
गोरा
10th
नोकरी
१०,०००
कर्क
आश्लेषा
१९२
वडाला
२३-१-१९८५
सायं.८.१५
५.७
गहू
B.E.
नोकरी
२५,०००
कुंभ
शततारका
१८७
कांदिवली
६-३-१९८५
दु.२.२०
५.४
गहू
B.Com.
नोकरी
२४,०००
सिंह
मघा
१६५
कुडाळ
१-१२-१९८५
रा.११.५५
५.६
गोरा
11th
व्यवसाय
---
---
---
१७७
ठाणे
७-३-१९८५
रा.२.३०
५.९
गोरा
Hotel Management
नोकरी
२५,०००
सिंह
पूर्वा
---
बांद्रा
१५-७-१९८५
रा.८.२५
५.७
गोरा
M.B.A.
नोकरी
३०,०००
मिथुन
मृग
१७९
मीरा रोड
३-१२-१९८५
रा.१२.०५
५.११
गोरा
B.Com.
नोकरी
२५,०००
कर्क
पुष्य
१८३
माटुंगा
३०-११-१९८५
सायं.५.५६
५.५
गोरा
Interior Diploma
व्यवसाय
४,००,०००
मिथुन
आद्रा
१७८
भांडूप
२५-८-१९८६
दु.४.५०
५.११
गहू
B.E.
व्यवसाय
३,७५,०००
मेष
भरणी
१७६
डोंबिवली
२६-६-१९८६
सायं.४.३२
५.५
सावळा
B.Com.
नोकरी
१५,०००
मकर
श्रवण
१०
१९३
बोरीवली
२३-१०-१९८७
रा.९.५०
५.८
गोरा
Hardware Engg.
नोकरी
१२,०००
तूळ
स्वाती
१०
१९४
बोरीवली
१८-२-१९८७
सायं.४.५९
६.२
गहू
12th ITI
नोकरी
---
कन्या
चित्रा
-
२२८
-
२६-१२-१९८५
-
५.६
-
दहावी
-
१५०००
कन्या
हस्ता
-
२१०
-
३०-८-१९७७
-
५.६
-
पंधरावी
-
१५०००
कुंभ
पू.भाद्र
-
२०६
-
८-६-१९७९
-
५.४
-
दहावी
-
१००००
तूळ
विशाखा
-
२१७
-
१-८-१९७९
-
५.८
-
पी .जी .डी
-
२५०००
तूळ
स्वाती
-
२०५
-
६-१-१९८९
-
५.७
-
९ वी
-
१५०००
धनु
पूर्वाषाढा
-
२०७
-
१०-३-१९८९
-
५.४
-
बी.कॉम
-
१२०००
मेष
अश्विनी
-
२१८
-
२-१२-१९८९
-
५.६
-
बी.आर्ट्स
-
६००००
मकर
श्रवण
-
२२०
-
२३-१२-१९८९
-
५.९
-
बी.कॉम
-
१२०००
वृश्चिक
विशाखा
-
२२४
-
२१-१-१९८९
-
५.६
-
बी.कॉम
-
३००००
कर्क
आश्लेषा
-
१९८
-
१०-४-१९८२
-
५.५
-
12th ITI
-
१५०००
तूळ
स्वाती
-
१९९
-
१६-११-१९८२
-
५.५९
-
ITI
-
१६०००
वृश्चिक
अनुराधा
-
२०३
-
२-९-१९८२
-
५.४
-
बी.कॉम
-
२५०००
मकर
धनिष्ठा
-
२२७
-
२२-४-१९८२
-
५.१०
-
12th
hotel management
-
६००००
मीन
उ.भाद्र.
-
२२२
-
२२-४-१९८३
-
५.८
-
BA
-
२६०००
सिंह
मघा
-
२०४
-
१४-१०-१९८४
-
५.६
-
BE(elec),MBA
-
६५०००
कर्क
पुनर्वस
-
२१५
-
१७-२-१९८४
-
-
दहावी
-
४००००
मकर
श्रवण
-
२२३
-
१२-७-१९८४
-
५.११
-
बी.कॉम
-
३२०००
कर्क
पुनर्वस
-
२२६
-
२१-५-१९८४
-
५.१०
-
12th
-
१६०००
मकर
श्रवण
-
२३०
-
६-९-१९८४
-
-
12th
-
१६०००
धनु
उत्तराषाढा
-
२३३
-
१६-६-१९८४
-
५.६
-
B.A.
Diploma(marketing)
-
२५०००
मेष
अश्विनी
-
२३६
-
२३-२-१९८४
-
६.३
-
BAC (DHL)
-
२५०००
वृश्चिक
विशाखा
-
२२५
-
२७-३-१९८५
-
५.१०
-
12th
-
४००००
वृषभ
रोहिणी
-
२३४
-
४-९-१९८५
-
५.७
-
-
४लख / वार्षिक
मेष
भरणी
-
२३५
-
११-११-१९८५
-
५.५
-
12th
-
३५०००
तूळ
चित्रा
-
२३७
-
१३-३-१९८५
-
५.६
-
Hotel management
-
५००००
-
-
-
२०९
-
३१-८-१९८५
-
५.४
-
BSC
-
७००००
मिथुन
पुनर्वस
-
२१४
-
६-१-१९८६
-
५.९
-
BMS/MBA
-
२५०००
वृश्चिक
ज्येष्ठा
-
२१९
-
२०-११-१९८६
-
५.१०
-
B.E/MBA
-
८००००
मिथुन
आद्रा
-
२२९
-
१०-१०-१९८६
-
५.८
-
B.E
-
४००००
धनु
पूर्वाषाढा
-
२३२
-
१-९-१९८६
-
५.६
-
M.B.B.S/M.D
-
---
कर्क
पू.भाद्र
-
२०९
-
२९-९-१९८७
-
५.७
-
12th hotel management
-
३००००
सिंह
पूर्वा
-
२१६
-
५-२-१९८७
-
५.७
-
S.Y.B.com
-
३५०००
मेष
भरणी
-
२२९
-
२२-५-१९८७
-
५.३
-
B.com
-
१५०००
मीन
उ.भाद्रा
-
२३९
-
१-३-१९८७
-
५.२
-
12th
-
२४००
कुंभ
पू.भाद्रा
-
२३१
-
१७-२-१९८७
-
-
दहावी
-
१५०००
कन्या
हस्ता
-
२३८
-
१२-६-१९७९
-
५.७
-
बी.कॉम
-
३५०००
-
-

 

 

 

जोडीदारासाठी नोंदणी

 

संपूर्ण नाव
वय
पत्ता
शहर
देश
दूरध्वनी क्र.
ई-मेल
शोध
कोणासाठी पाहत आहात?
तुम्हास हव्या असलेल्या वधु अथवा वरच्या अधिक माहितीकरिता वधूचा किंवा वराचा संदर्भ क्र.