समाजातील दानशूर व्यक्ती तसेच प्रत्येक होणारया बांधवांकडून देणगीस्वरुपात अथवा इतर मार्गी जमा होत असलेला निधी आणि त्याचे होणारे वितरण याबद्दलची तपशिलवार माहिती खालील नमूद केलेल्या वार्षिक अहवालात पडताळून पाहता येईल.