"नाईक मराठा मंडळ" संचालित शुभमंगल सहाय्यक केंद्राच्याद्वारे गेल्या काही काळात एकत्रित केलेली वधु-वरांच्या नावाची तपशिलवार यादी खालीलप्रमाणे :-

 

१.वधु कक्ष.

२. वर कक्ष.