कै. कृष्णराव अर्जुन केळुसकर

यांचे संक्षिप्त चरित्र लवकरच येत आहे.